Fisk i Gudenåen

Gudenåen har fra gammel tid været kendt for en stor bestand af laks og havørred, der vandrede op i Gudenåsystemet for at gyde.

Opstemninger, der er bygget flere steder for at udnytte vandkraften, har gennem tiderne bevirket, at laks og havørred nu kun findes i åen og dens tilløb nedstrøms Tange Sø.

Regnbueørred

Regnbueørred


Ål

Ãl

Ålefiskeri var ligeledes af stor betydning, men det store antal ålekister, hvor ålene simpelthen filtreres fra vandet, har igennem tiden gjort et stort indhug i bestanden.
Hvor åen passerer landevejen ved Ry, ligger Gudenåens sidste kongelige privilegerede ålekiste.

Trods dette er der stadig gode muligheder for et spændende fiskeri i Gudenåen og ved de tilliggende søer.
På lange strækninger af Gudenåen mellem Tørring og Mossø er stallingen den mest almindelige fisk.
Stallingen blev indført fra Skjern A i 1930-erne og udsat i den øvre del af Gudenåen.

Stalling

Stalling


Ørred

Ãrred

Bækørreden, der lever hele sit liv i vandløb, findes i hele systemet og er spændende at fange for lystfiskeren.

Bækørred

Bækørred

I og ved søerne findes der andre fiskearter, afhængig af om vandet er klart eller uklart.
I de uklare søer findes der brasen, skaller og små aborrer, som tilsammen kaldes fredfisk. Fredfisk lever enten af larver og snegle på bunden eller af dyreplankton.


Aborre

Aborre

Der findes rovfisk såsom store aborrer, gedder og sandart.
Rovfisken lever af mindre fisk, deraf deres navn. I det klare vand er der en god balance mellem fred- og rovfisk. Der er ikke overvægt af en art.


Gedde

Gedde

Udledning af næringssalte gør imidlertid flere af søerne i Gudenåsystemet uklare.
Her er det specielt fredfiskene, der trives, dvs. skaller og brasen, idet de ikke på samme måde som rovfisken skal kunne se for at finde bytte.

Skalle

Skalle

Brasen

Brasen

En undtagelse er dog rovfisken sandart.
Disse jager uden synets hjælp, og findes derfor i stort tal.


Sandart

Sandart

Livet i vandet kan studeres nøjere ved at besøge Ferskvandsmuseet i Ry og Aqua Ferskvandsmuseum i Silkeborg.

 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk