Vandkraft i Gudenåen

Vandkraft - opstemninger - stryg

Gudenåens vand er blevet anvendt til vandkraft i ca. 800 år. Da gravede munkene ved Voer Kloster en kanal på ca. 1300 m vest for Klostermølle for at få anlagt en vandmølle.
Omegnens bønder fik så malet deres korn her.

Således er vandkraften blevet udnyttet gennem århundreder til mølledrift og senere også til produktion af elektricitet.
Fem til seks vandmøller, to papirfabrikker, en tricotagefabrik og et vandkraftværk blev det til på den kun 50 km lange strækning fra Tinnet Krat til Klostermølle.

Yderligere er der etableret vandkraft i Ry, Silkeborg samt Tange, hvor det største vandkraftværk (Gudenåcentralen) blev indviet i 1921.

Stemmeværket ved Ry Mølle

Vandkraftværket i Ry

Området omkring Gudenåsystemet er det område i Danmark, hvor spildevandsrensningen tidligst blev sat i system, og efter en omfattende undersøgelse midt i 1970-erne blev indsatsen højt prioriteret, så i dag renses alt spildevand fra både større og mindre bysamfund. Resultatet er en stærkt forbedret vandkvalitet i åen i løbet af de seneste år.

Et omfattende arbejde med at få fiskene tilbage i åen er i løbet af perioden også påbegyndt. Åens fysiske tilstand skal også retableres, så dyr og fisk igen får egnede livsbetingelser.
Der bliver f.eks. anlagt gydebanker og udsat fiskeyngel - f.eks. ørred og laks. Og da opstemninger i mange år har forhindret den naturlige vandring af fisk og smådyr i åen, har man forsøgt at etablere fisketrapper til dyrenes passage, dog med begrænset held.
Nu planlægges og anlægges såkaldte stryg, dvs. et egentligt åløb uden om opstemningen, men hvor en mindre del af åens vand løber igennem.

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk